Bếp điện từ có nướng được không? - Bếp điện từ 24h